HIV functional cure
ผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ แล้ว รายที่ 4

ผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ แล้ว รายที่ 4

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 4 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV สงบ รายที่ 4

– โดยทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี 2559
– ค่า CD4 ที่ตรวจครั้งแรก เท่ากับ 460 cells/cu.mm. แต่ไม่ทราบค่า HIV Viral Load เนื่องจากแพทย์ไม่ได้ทำการตรวจให้
– แพทย์แจ้งว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี
– เริ่มทานงานวิจัยของ APCO ตั้งแต่เดือน ส.ค.61 โดยทาน 4 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน (ส.ค.-พ.ย.61)
– ได้ทราบข้อมูลของโครงการ APCO Fitness Challenge จากทาง Facebook ร่วมกับการศึกษางานวิจัยด้าน HIV ของ บริษัท APCO จึงมีความสนใจที่จะเข้าโครงการ เนื่องจากได้ติดตามผลของผู้ใช้งานวิจัย APCO และได้เพิ่มการใช้นวัตกรรม APCOcap ขึ้นเป็น 9 แคปซูล/วัน ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ จนทำให้เกิดภาวะ HIV สงบได้ในที่สุด

ก่อนเข้าโครงการ (18 ธ.ค.61)
HIV = 314 copies/ml., CD4 = 614 cells/cu.mm.

สุขภาพโดยรวมหลังเข้าโครงการเป็นเวลา 8 เดือน

      ผู้เข้าโครงการรายนี้ ได้ปรับการดูแลสุขภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกาย เพื่อเร่งฟื้นฟูร่างกายให้มีสุขภาพดีขึ้นเทียบเท่าคนปกติ จากการประเมินพบว่า ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก ไม่มีการเจ็บป่วยในช่วงเวลา 8 เดือน นอนหลับได้ดีขึ้น ผิวพรรณสดใส มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และดีใจเป็นที่สุด ที่ได้ทราบว่าตนเองอยุ่ในภาวะ HIV สงบแล้ว

  ข้อมูลสุขภาพหลังเข้าโครงการโดยใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 9 แคปซูล/วัน

ตรวจครั้งที่ 1 : 11 กุมภาพันธ์ 2562
HIV = 86 copies/ml., CD4 = 815 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2562
HIV = 598 copies/ml., CD4 = 687 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 3 : 25 พฤษภาคม 2562
HIV = 593 copies/ml., CD4 = 693 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 4 : 26 มิถุนายน 2562
HIV = 291 copies/ml., CD4 = 688 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 5 : 25 พฤษภาคม 2562
HIV = 207 copies/ml., CD4 = 705 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 6 : 28 สิงหาคม 2562
HIV = 182 copies/ml., CD4 = 612 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 7 : 27 กันยายน 2562
HIV = ตรวจไม่พบเชื้อ(<20 copies/ml.), CD4 = 705 cells/cu.mm.