HIV functional cure
ผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ แล้ว รายที่ 6

ผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ แล้ว รายที่ 6

  ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงเริ่มหาข้อมูลและเลือกใช้วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ในการดูแลสุขภาพ จนทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ/หมดฤทธิ์ ในที่สุด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV สงบ รายที่ 6

– ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เดือน ธ.ค. 2562
– ค่า CD4 ที่ตรวจครั้งแรก เท่ากับ 522 cells/cu.mm. แต่ไม่ทราบค่า HIV Viral Load เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำการตรวจ
– สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี
– ศึกษางานวิจัย APCO และติดตามข้อมูลของผู้ใช้นวัตกรรม APCOcap ที่ยังไม่ได้รับยาต้านสังเกตุว่าในแต่ละรายมีพัฒนาการของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตรวจไม่พบเชื้อ จึงอยากจะมีสุขภาพดีและเป็นเช่นนั้นบ้าง

ข้อมูลสุขภาพก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (12 ก.พ.63)
HIV 10,025 copies/ml, CD4 = 581 cells/cu.mm

หลังใช้นวัตกรรม APCOcap จำนวน 9 แคปซูลต่อวัน ปัจจุบัน สุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

  ข้อมูลสุขภาพหลังเข้าโครงการโดยใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 9 แคปซูล/วัน

ตรวจครั้งที่ 1 : 18 มิถุนายน 2563
HIV = ตรวจไม่พบ, CD4 = 705 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 2 : 22 กรกฎาคม 2563
HIV = ตรวจไม่พบ, CD4 = 582 cells/cu.mm.