HIV functional cure
ผลงานวิจัยช่วยผู้ป่วย HIV/AIDS

ผลงานวิจัยช่วยผู้ป่วย HIV/AIDS

ช่วยผู้ป่วย AIDS ระยะสุดท้าย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ช่วยผู้ป่วย AIDS ระยะสุดท้าย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ช่วยผู้ป่วย AIDS ระยะสุดท้าย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ช่วยผู้ป่วย AIDS ระยะสุดท้าย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ช่วยเด็กติดเชื้อ HIV บ้านแกร์ด้า CD4 สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผลงานวิจัยที่ช่วยผู้ป่วย HIV/AIDS "ตรวจไม่พบเชื้อ"

จากผู้ป่วย HIV ระยะสุดท้าย CD4 เพิ่ม สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ

วิจัยและพัฒนาสูตรภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Play Video

จากความสำเร็จในงานวิจัยที่พบว่าสูตรภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ช่วยกระตุ้น Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) ให้กำจัดเชื้อ HIV ได้ด้วยประสิทธิภาพสูง

คณะวิจัย Operation BIM ได้เริ่มนำนวัตกรรมแห่งความหวังนี้ ไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV ทั้ง ที่อำเภอแม่ออน อำเภอสารภี อำเภอดอยสะเก็ด ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเยาวชนจากบ้านแกร์ด้า จังหวัดลพบุรี ทำให้พบว่า ผู้ติดเชื้อที่ใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด มีสุขภาพดีมาก CD4 เพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ

โครงการ CSR ของ APCO ที่บ้าน Gerda จังหวัด ลพบุรี

APCO ได้มอบ ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO แก่เด็กติดเชื้อ HIV 17 คน ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว และมีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง ทุกคนมีอาการดีขึ้นใน 2 เดือน

ในเวลา 12 เดือน พบว่าเยาวชนที่บ้านแกร์ด้า
ที่ได้ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

0 %
ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย